§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia przez Administratora szeroko pojętych usług rekrutacyjnych oraz określa prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkownika strony internetowej www.hrspot.pl (W niniejszym Regulaminie funkcjonują poniższe definicje:
  • Administrator – administrator strony internetowej www.hrspot.pl,
  • Kandydat – osoba fizyczna będąca Użytkownikiem, która przedstawiana jest Pracodawcy w ramach prowadzonego procesu rekrutacji,
  • Pracodawca – osoba prawna lub fizyczna, na zlecenie której Administrator prowadzi proces rekrutacyjny za pośrednictwem strony internetowej www.hrspot.pl,
  • Użytkownik – użytkownik strony internetowej www.hrspot.pl, czyli każda osoba korzystająca z usług dostępnych w Serwisie, które w każdej odmianie i przypadku użycia w Regulaminie należy traktować jako tożsame i ró
  • wnoznaczne.
 2. Administratorem Serwisu jest firma Magdalena Fijas HR Spot z siedzibą w Dąbrówce (62-070) przy ul. Komornickiej 42M/3, zarejestrowaną pod numerem NIP 7871981602, REGON 364391292.
 3. Wszelkie warunki współpracy Administratora i Pracodawcy wspominiane w Regulamnie mają charakter jedynie uzupełniający i nie zastępują umowy o świadczenie usług przez Magdalena Fijas HR Spot.
 4. Administrator zapewnia dostęp do Serwisu i wszystkich jego funkcji w celu pomocy w procesie rekrutacyjnym oraz w celu przedstawienia swoich specjalistych usług rekrutacyjnych.
 5. Rozpoczęcie korzystania z usług oferowanych w Serwisie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Użytkownika.

 

§2 Zasady korzystania z Serwisu

 

 1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
 2. Do bezpiecznego i prawidłowego korzystania z Serwisu Użytkownik koniecznie posiadać musi urządzenie pozwalające korzystać z Internetu oraz zainstalowaną na nim przeglądarkę internetową.
 3. Serwis nie może być wykorzystany do celów niezgodnych z prawem. Zakazane jest tym samym umieszczanie w nim i wysyłanie za jego pośrednictwem fałszywych, nieścisłych i niekompletnych informacji o potencjalnym Kandydacie, podszywanie się pod osoby trzecie, wysyłanie gróźb, oszczerstw i wulgaryzmów oraz innych treści społecznie przyjętych za niemoralne.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do nie interferować w działanie Serwisu tj. przesyłania za jego pośrednictwem wirusów, używania urzadzeń standardowych lub oprogramowania służącego do włamania lub uszkodzenia Serwisu.
 5. By wziąć udział w procesie rekrutacyjnym zamieszczonym w Serwisie Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza kontaktowej dostępnego w sekcji "Aplikuj" oraz załączyć swoje curriculum vitae.
 6. Użytkownik zgłaszając swoją chęć udziału w procesie rekrutacyjnym poprzez wypełnienie formularza kontaktowego oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, podane przez niego dane są kompletne i prawdziwe oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

§3 Prawa i obowiązki Administratora

 1. Informacje zawarte w serwisie dotyczące ofert pracy, przekazywane sa w dobrej wierze i Administrator dokłada wszelkich starań, by były one rzetelne i trafne. Administrator nie zobowiązuje się do udzielenia poręczenia w odniesieniu do tych informacji.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody i straty Kandydata wynikające z wprowadzenia w błąd, naruszenia kontraktu i innych przewinien Pracodawcy bedących pośrednią lub bezpośrednią konsekwencją treści zawartych w Serwisie w sekcji "Oferty Pracy".
 3. Administrator nie ma możliwości udzielenia gwarancji na to, że Pracodawca wyrazi zainteresowanie Kandydatem, a Kandydat spełni oczekiwania Pracodawcy.
 4. Administrator nie jest stroną i nie udziela gwarancji w odniesieniu do finalnych warunków i terminów spotkań zaistniałych za pośrednictwem Administratora.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo skontaktować się jedynie z wybranymi Kandydatami.
 6. W momencie przesłania przez Użytkownika swojej aplikacji na dane stanowisko za pośrednictwem formularza kontaktowego, Administrator dodaje dane Użytkownika do swojej bazy danych.
 7. Pomimo tego, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zweryfikować Pracodawcę i upewnić się, że trakcie procesu rekrutacyjnego Pracodawca zachowa informacje dotyczące Kandydata jako poufne oraz nie wykorzysta ich w innych celach niz rekrutacyjne, gwarancja ta nie leży w obowiązkach Administratora.

§4 Polityka prywatności

 1. Biorąc udział w procesie rekrutacyjnym Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika na zasadych określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Zakres zgody, o której mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu obejmuje:
  1. zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych osobowych przez Administratora oraz przetwarzanie tychże danych dla celów rekrutacyjnych,
  2. zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę Serwisu firmę Galactica Sp. Z o.o. Z siedzibą przy ul. Fordońskiej 189 85-739 Bydgoszcz,
  3. zgodę na umieszczenie danych osobowych Użytkownika w bazie Administratora wyłącznie na potrzeby prowadzenia aktualnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych,
  4. zgodę na przekazywanie danych osobowych Użytkownika Pracodawcom, czyli podmiotom trzecim, w ramach usług rekrutacyjnych dostępnych w Serwisie, w tym także zgodę na gromadzenie i przetwarzanie tych danych przez podmioty trzecie na tych samych zasadach co Administrator Serwisu,
  5. zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji dotyczących procesów rekrutacyjnych dostępnych w Serwisie,
  6. zgodę na kontakt z Administratorem oraz innymi podmiotami ściśle związanymi z prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
  7. zgodę na przesyłanie przez Administratora informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w Serwisie przez okres niezbędny do realizacji obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 5. Administrator dba o bezpieczeństwo udostępnionych mu danych i podejmuje kroki uniemożliwiające dostęp do tych danych osobom nieupoważnionym.
 6. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, ich weryfikacji i poprawiania, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.
 7. W przypadku przekazania danych osobowych Użytkownika podmiotowi trzeciemu, podmiot ten staje się administratorem tych danych uprawnionym do ich gromadzenia i przetwarzania na tych samych zasadach co Administrator Serwisu oraz ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie zasad przetwarzania danych osobowych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz niniejszym Regulaminie.

§5 Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z pełną treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego warunki.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Informacja o każdej zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona w Serwisie.
 3. W przypadku, gdy którakolwiek klauzula Regulaminu zostanie uznana za nieważną przez kompetentną jurysdykcję sądową, nie będzie to miało wpływu na pozostałe warunki zawarte w Regulaminie i pozostaną one w pełni mocy sprawczej.
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań, reklamacji lub naruszeń, Administrator prosi o kontakt za pośrednictwem adresu e-mailowego biuro@hrspot.pl .
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.